Ben Banzai

Studio: Banzai Tattoo / Country: Spain