Jacopo “Giff” Menegazzo

Estudio: Giff Tattoo / País: Italy